Saturday, April 5, 2008

ޖަމަލުގޮރު ބުއިމާއި ލޮލުގައި ދޮންދަނގަނޑުޖެއްސުން


ޞަޙީހުލް ބުޚާރީ: ވޮލިއުމް1، ފޮތް 4، ނަންބަރު 234

އަބޫ ޤިލާބާ ރިވާކުރެއްވިއެވެ:
އަނަސްގެފާނު ވިދާޅުވިއެވެ؛

"އުކްލު ނުވަތަ އުރައިނާ ޤަބީލާގެ ބަޔަކު މަދީނާއަށް އައެވެ. އަދި އެތަނުގެ މޫސުން އެމީހުންނާ ނުގުޅޭކަމަށްވިއެވެ. އެހެންވެ ނަބިއްޔާ އެމީހުންނަށް އެންގެވީ ކިރުމައި ޖަމަލުބައިގަނޑުގެ ކައިރިއަށްގޮސް އެއެއްޗިހީގެ ކިރާއި ގޮރު (ބޭހެއްގެގޮތުގައި) ބޮއެއުޅުމަށެވެ. ދެން އެބައިމީހުންނަށް އިރުޝާދުދެއްވި ފަދައިން ކަންކުރުމަށް އެމީހުން ދިޔައެވެ. އަދި އެމީހުންގެ ޞިއްޙަތު ރަނގަޅުވުމަށްފަހު އެމީހުން ނަބިއްޔާގެންގުޅުއްވާ ހުއިހައްޕާމީހާ މަރާލާ، ޖަމަލުތައް މިނިވަންކޮށް ދޫކޮށްލިއެވެ. މި ޚަބަރު ވަރަށް ހެނދުނާ ނަބިއްޔާއާ ހަމައަށް ގޮއްސިއެވެ. އަދި އެމީހުން ހޯދުމަށް ބަޔަކުފޮނުއްވާ އެމީހުން ހިފާ ހައްޔަރުކޮށްގެން މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައި ގެނެވުނެވެ.ދެން އެކަލޭގެފާނު އެމީހުންގެ އަތްފައި ކެނޑުމަށް އެންގެވިއެވެ (އަދި އެކަން އެފަދައިން ކުރެވުނެވެ). ދެން އެމީހުންގެ ލޮލުގައި ދޮންދަގަނޑު ޖެއްސިއެވެ. އަދި އަލް ހައްރާ އޭ ކިޔުނު ސަރަހައްދަކަށް އެމީހުން އެއްލާލެވުނެވެ. އަދި އެތަނުގައި އެމީހުން ފެންފޮދަކަށް އެދުމުން އެމީހުންނަށް ފެންދިނުމަށް އިންކާރުކުރެވުނެވެ."

އަބޫޤިލާބާ ދެންނެވިއެވެ "އެބައިމީހުން ވައްކަންކޮށް މީހުންމަރާ، އިސްލާމް ވުމަށްފަހު ކާފިރުވެ ﷲ އާއި ރަސޫލާއާ ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަކުރިއެވެ".


އިސްވެ ދެންނެވުނު ހަދީޘް އެއީ ހަދީސެއްކަމުގައި ނުހަދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކަށް އެހަދީސް ގައި އެދީފައިވާ އަނިޔާތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާން ކޮއްފިނަމަ އެކަން ކުރީ ވަރަށް އަނިޔާވެރި، ނުލަފާ، އިންސާނިއްޔަތުކަމެއް ނެތް މީހެއްކަމުގައި ގިނަބަޔަކު ދެކޭނެ ކަމީ ޝައްކެއް އޮތް ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. އެކަމަކު އެއީ ހަދީސަކަށް ވުމުން އެއީ ހަމަ އެންމެ ރަނގަޅު، އެކަން ކުރުން އެންމެ ހެޔޮކަންބޮޑުގޮތް ކަމަށް ބުނާނެ މީހުން ގިނަވާނެއެވެ. މިއީ ދީން (އެގަބޫލުކުރާ) އިންސާނުންނަށް ހެވާއި ނުބައި އޮޅުވާލާ ގޮތުގެ ފުރިހަމަ މިސާލެކެވެ.

މިހަދީސްގައި އިސްލާމްވެގެން އައި ބަދަވީންގެ މީހުން ދެކެ މުހަންމަދުގެފާނު ކޯފާ އިސްކުރެއްވީ އެމީހުން އެތަނުގެ މޫސުމާމެދު ޝަކުވާކުރީމާކަމަށް ވުން ގާތެވެ. އެހެނީ އޭރު މުހައްމަދުގެފާނު އެހުންނެވީ މަދީނާގައި ދައުލަތެއް ބިނާކުރައްވާ ސިޔާސީ އަދި އަސްކަރީ ލީޑަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ދެން މިބައިމީހުން ގާތަށްވެސް ޖަމަލު ކިރާއި ގޮރު ބޮއެގެން އުޅެން ޖެހުނީމާ ޒާތަކަށް ރުޅިވެސް އައީ ތޯއްޗެކެވެ. އެއީވެސް އިންސާނުން ވިއްޔާއެވެ. ކޮންމެއަކަސް މީހަކު މަރައިފި ނަމަ އެމީހަކަށް އިސްލާމްދީނާއި އެނޫންވެސް ވަރަށް ގިނަ ދީންތަކާއި ގާނޫނު ތަކުގައި އޮންނަނީ މަރެވެ. އެކަމު މިމީހާއަށް މިއަރުވާލި ވަރެއްތާއެވެ. ބުޚާރީގެ އެހެން ހަދީސަކުން އެނގޭގޮތުގައި މިމީހުންގެ އަތްފައި ކެނޑުމަށްފަހު ލޭތައް އޮހޮރި ހުސްވަންދެއް، ލޭމަނާވެސް ނުކޮށްބެހެއްޓީއެވެ. މިވާހަކައިގެ އެހެން ރިވާޔަތެއް (ހަމަ ބުޚާރީގެ) ގައި ވާގޮތުން އެމީހުންގެ ލޮލުގައި ދޮންދަނގަޑުޖެއްސުމުގެ އިތުރުން ލޯ ކޮނެލައިގެން ނަގާފައިވާކަމަށް ވެއެވެ. މިއީ ހަމަ ކަނޑައެޅިގެން ޒާތީ ހަސަދައެއް ފިލުވާލުމެވެ. އެމީހުން އެ މަރާލީ އެހެން މީހެއްގެ ބަކަރި ހުއިހައްޕާ މީހާނަމަކާ މިވަރެއް ނޭރުވީހެވެ.

މަރާލިޔަސް އެހާ އަނިޔާވެރި ނުވެ، ނޫނީ އެހާ ސިކު ގޮތަކަށް ނޫނަސް މީހަކު މަރާލެވިދާނެތޯއްޗެ! މީގެ ފަހުބައިގާ ހަދީސް ރިވާކުރިމީހާ އެއުޅެނީ މުހައްމަދުގެފާނުގެ އެ ޢަމަލު ދިފާޢުކުރަންކަމަށެވެ. އޭނާ އެބުނަން އުޅުނީ އެމީހުންގެ ކަންތައް ދެން މާމައްޗައްދިޔައިމާ މިހާ އަނިޔާވެރިކަންވެސް ދެއްކިދާނެއޭ އެވެ.

މީގައި މިވާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭ އާޔަތެއް ޤުރުޢާނުގައިވެއެވެ. އެއީ އަލްމައިދާ ސޫރަތުގެ ތެއްތިރީސްވަނަ އާޔަތެވެ.(05:33).

މިއާޔަތުން ދޭހަވާ މާނައީ:

"ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އާއި އެކަލާނގެ ރަސޫލާއާ ދެކޮޅުވެރިވެގަނެ ހަނގުރާމަކުރާމީހުންނަށް އޮތް އޮތް ޖަޒާއަކީ :އެމީހުން (އެހެންމީހުނަށް ފިލާވަޅަކަށް ވާނޭފަދަގޮތަކަށް) ޤަތުލުކުރުން، ނުވަތަ ޞަލީބަށް އެރުވުން، ނޫންނަމަ އަތްފައި ޚިލާފުވާނޭހެން (ކަނާއަތް ކަނޑައިފިނަމަ ވާތުފައި، ނުވަތަ ވާއަތްކަނޑައިފިނަމަ ކަނާތުފައި) ކެނޑުން ، ނުވަތަ ރަށުން ބޭރުކޮށް އަރުވާލުމެވެ. އެއީ މިދުނިޔޭގައި އެމީހުންނަށް ހުރި ނިކަމެތިކަމެވެ. އަދި އާޚިރަތުގައި އެމީހުންނަށް ގަދަފަދަވެގެންވާ އަޒާބު ދެވޭނެކަންކަށަވަރެވެ."

މިއާޔަތުގައި މިވަނީ ޙިރާބާ (ދެކޮޅުވެރިވެގަނެ ހަނގުރާމަކުރުމު)ގެ ހުކުމެވެ. ދެން ހަދީސްގައި އެވާމީހުން މި ގިންތިއަށް ފެތޭތޯ އެއީ އަދި އެހެން ސުވާލެކެވެ. ފެތެނީވެސް ތޯއްޗެކެވެ. ޔަގީންކޮށް އެނގޭކަމަކީ މި ކެޓެގަރީ އަށް އެމީހުން ގެ އަމަލު ފެތޭނަނަމަ މިއާޔަތުގައި މިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެއް އަދަބެއް މިޢަމަލު ހިންގައިފިމީހަކަށް ދެވިދާނެކަމަށް ފިޤުހުވެރިން ވިދާޅުވާކަމެވެ. ސަބަބަކީ މިއާޔަތުގައި އަންގާފައިމިވަނީ މިތަނުން ކޮންމެވެސް އެއް އަދަބެއް ދިނުމަށެވެ. ކޮންމެ ދެކަމެއްގެ ދެމެދުގައި 'އަވ' (ދިވެހިބަހުން 'ނުވަތަ'، 'ނޫންނަމަ') އާދެއެވެ. އެކަމަކު މުހައްމަދުގެފާނުގެ ޒާތީ ކަމެއްވީމާ މިއޮތީ ހުރިހާ އަދަބެއް އެކީ އެއްފަހަރާދީފައިތާއެވެ. ފަހަރެއްގައި އޭގެން އެކިމީހުންނަށް އެކި އަދަބު ދެވުނީ ކަމަށްވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ގަބޫލުކުރަންޖެހޭ ހަގީގަތަކީ މިއީ އިސްލާމްދީނުގައި ވާ އަނިޔާވެރި ކަމެއްކަމެވެ. ޤުރުޢާނުގައިވެސް ވާ ކަމެއް ކަމެވެ.

ދެން އެންމެ ހެއްވާކަމަކީ ޖެހިގެން އަންނަ އާޔަތުގައި އޮންނަނީ ﷲ ގެ ފާފަ ފުއްސެވުމާއި ރަހުމަތުގެ ވާހަކަ (ޢަފޫރުއްރަހީމް) އެވެ. އެކަމު މިބައިމީހުންނަށް މިހާވޭންހުރި އަނިޔާދީފައި އަދި އަބަދުގެ އަބަދަށް ނަރަކާގައި އަންދާނެކަމައްވެސް އެއޮތީއެވެ. މީގެ ޚުލާސާއަކީ އިސްލާމްދީނަކީ (މަދަނީ ދައުރަށްފަހު އައި ބައިގާ) އަނިޔާވެރިކަމުން ފުރިފައިވާ ދީނެއްކަމެވެ.

އަސްތާ! އަދި މިހުރީ ހަނދާންނެތިފައެވެ. ސައުދީއަރަބިޔާގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަދި ޖަސްޓިސް މިނިސްޓަރު ޝެއިޚް ޢަބްދުލް މުޙްސިން ޢުބައިކާން ވަނީ ޖަމަލު ކިރާއި ގޮރު އެއްކޮށްގެން ބުއިމަކީ ޞިއްޙީގޮތުން ފައިދާ ހުރި ކަމެއްކަމަށް މިޒަމާނުގެ ސައެންސުންވެސް ހާމަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި މިއީ މޭގެ (ލިވަރގެ) ބަލިތަކަށް ހުރި މޮޅު ފަރުވާއެއްކަމަށާއި އެއީ ވަރަށް ފައިދާ ހުރި ބުއިމެއްކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާވިދާޅުވީ ޝަރުޢީގޮތުންވެސް އެކަން މަނާވާނޭ އެއްވެސް ގޮތެއް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. ދެން މިރާއްޖެއަށްވެސް ޖަމަލުގޮރުގެ އެނާރޖީ ޑްރިންކުތައް އަދާލަތުޕާޓީން ގެނެސް ވިއްކާން ފަށާފާނެ ތޯއްޗެކެވެ. މިއީވެސް ދިރުވާންވެފައި އޮތް ބޮޑުވެގެންވާ ސުންނަތެއްވިއްޔާއެވެ.

ސުބްޙާނަﷲ އެވެ. ފައިދާކުރަނިވި ބުއިމެއްކަމުގައި ޖަމަލުގޮރުލެއްވި މަތިވެރި މާތްﷲ އަށް ހަމްދުކުރަމެވެ. މީހުންގެ ލޮލުގައި ދޮންދަނގަނޑު ޖައްސާ އަތްފައި ކަނޑުއްވާ އުޅުއްވި މާތް ރަސޫލާ ރަޙްމަތުއްލިލް ޢާލަމީން މުޙަންމަދުގެފާނަށް ޞަލަވާތްލައްވާށިއެވެ. އާމީން.ވަލްހަމްދުލިﷲ ރައްބިލްޢާލަމީން.
އ

13 comments:

Anonymous said...

Hey dnt put your own filth against islam. this is truely rubbish...

Islam is now the biggest religion of this earth and the worlds fastest growing religion, dnt confuse others dude, if u cannot follow islam be with it, thts not our concern.

THANKS

http://uk.youtube.com/watch?v=ZHujiWd49l4

http://uk.youtube.com/watch?v=VzVxFqtg07I

Anonymous said...

these are nothing but mohamed and allah's filth.see how deaf dumb anf blimd u r.when u dont have anything sensible to say...u either change the topic or become violent. its not only islam...almost all the religions do dat.

Anonymous said...

"if u cannot follow islam be with it, thts not our concern."

wtf does that even mean? see, no one is trying to force people out of islam.the guy is only giving facts on this blog. he is not asking u to change ur religion.

and yeah, dont try to change the topic now.coz its all over quran and hadith.if u think with an open mind, u will find the truth.

Anonymous said...

fact? lol.... now thats a load of rubbish not facts honey. if you are interested in facts then go to the source. dont get your info second handed. so if you have a question about islam ask a muslim. ask not from some unbalanced person like this guy who is foul mouthing islam for no other reason than to get some attention. the proof of his mental sickness is the name he uses. dharuma buddhi... the word buddhi is used to convey his buddhiverikan.. now a real buddhiveri person does not has to prove his wisdom with fancy blog names. so in fact this foul mouthing is by a real nutcase who has some screws loose in his brains. dont think this coward buddhi will publish this comment.

Anonymous said...

the guy is quoting from muslim holy texts.and by muslim u meant the type which live in torabora or the type find blowingthem selves up in iraq or the type we find in india who marry off their children to old men? im sorry but muslim is a very broad term and muslims terrorists are not random terrorist who turn out to be muslim by chance. they are motivated by islam , the holy texts. and yeah some people dont find the violence in it. but anyone who follows truly the fundamentals of islam will find it all. keep it up DB!

Dhivehi Resistance said...

Eagerly awaiting your next "mur'aajaa".....

Keep it up DB.

kaiza shozey said...

thats a distrubing post. IF that is true(which i highly doubt is true), that would indeed make the prophet SAW an unjust man. ive got that book at home. will have to check it out. lets see if this guy is posting 'FACT" as it is or if he is jes another who doesnt believe in islam but cant keep him opinions to himself. hell, if he doesnt wanna believe in islam thats upto him, jes dont go around critisizing and belittling the ones who do. same goes for all those religious folk. be religious and follow ur beliefs all you want. jes dont critisize and belittle those ppl who doesnt follow ur faith or belief in islam. jes my opinion on that matter

Anonymous said...

wow. thaana. thats cool. hope you post soon. :)

@KS: so was he unjust or not? and my opinion is nothing is above healthy criticism. DB is not killing anyone or calling for beheadings. S/he is just exposing some little-known embarrasing facts about Islam. if it wasnt for DB how soon would you have come across this little tidbit? and readers are not expected to swallow everything s/he says like sheep, they're free to verify it for themselves. if Muslims cant stomach it, then dont read/watch it. simple as that. dont read salman rushdie, dont look at the danish cartoons, ignore dutch short-films.

Anonymous said...

Hey Dharumabudhdhi!.
I've got 1 little itsy bitsy message for you,
Keep enjoying your days of hide and seek. But, NEVER show your filthy identity. Coz.... there're a lot of knives sharpen for the likes of you. And another thing, publish this if you dare. YOU ARE A DAMN COWARD.

Anonymous said...

I wanna see you die....Dharumabuhdhi!
I wanna see your pain in death, your agony, your cryin', the way you'll roll about, the way you'll throw out, the way you'll piss on yourself. You have a count down to go. Your elimination date is about to come. Your end. Your doom. Your DEATH. HA HA HAAAAA.....

Anonymous said...

Either you publish this or not. This message is for you... Dharumabuhdhi. Never think you'll hide that way forever. we're lookin for ya. you can't hide forever, neither can you live forever. You'll meet your fate, either death overcoming you or us chopping you into pieces. LOOKING FORWARD FOR THE PLEASANT DAY.

Anonymous said...

i think already dad. maybe enjoying on hell.. dharuma budhaa. keke

Southern football club said...

he is enjoying his time on hell.