Wednesday, April 2, 2008

އިސްލާމީ ހަރުކަށިކަމުގެ މަޅިން ދިވެހި ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކުރުން

Photo with thanks to millzero.

މިފޮޓޯއިން ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މުހައްމަދު ރަސޫލުއްލޯލި ފިލްމުގެ ޝޫޓިންގ އެއްގެ މަންޒަރެއްނޫން، އަދި މިއީ އަފްޢާނިސްތާނުގެ ތޯރާބޯރާއެއް ނުވަތަ އަރަބިކަރައިގެ ގައުމެއްވެސް ނޫން. މިއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވެރިރަށް މާލޭ އެއްގަމުތޮށިމަތި.އާދެ ތިޔަ ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ބަޖިޔާގާތަކަކީ މާލޭގެ ވަށައިގެންވާ ގާތައް، އެފެންނަ މޫދަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ މޫދު އަދި އެތިބަ ދެކުދިންނަކީ ދިވެހި ދެކުދިން.

މިއީ ކޮސްޓިއުމް ޕާޓީއެއްނޫން އެކަމަކު މިދެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަކީ ވައްހާބީންކަމުގައި ބެލެވެނީ. އެހެންވެ އެކުދިން އެހެދުންލައިގެން އުޅެން ޖެހިފަ އެތިބީ. ފައިކުރިވެސް އެހުރީ ހަމަ ނަރަކައިން ސަލާމަތްވާ ހިސާބުގަ. ސުވާލަކީ މިއީ އަނެއްކާ ދިވެހިންގެ މުސްތަގުބަލު ނޫންބާއޭ؟ މިއީ އާންމުކޮށް ދިވެހިން ހެދުންއަޅާ ގޮތައް ވެގެން ނުދާނެބާއޭ؟ ހެދުމާއެކު ދިވެހިންގެ އުޅުންވެސް އަދި އާދަކާދަވެސް މީލާދީން ހަތްވަނަ ގަރުނުގެ އަރަބިކަރަޔާ އެއްގޮތްވެގެން ނުދާނެބާވައޭ؟

މިކުދިން މި އަޅާފައި ތިބި ހެދުމެކޭ އެއްގޮތައް މިހާޅަކުދިން އަދި މިއަށްވުރެވެސް ޅަކުދިން ބުރުގާ އަޅުވަމުން ގެންދަނީ. އެއީ އެކުދިންގެ އަބުރު ރައްކާތެރިކުރަންށޯ. އެއްމެ ރަނގަޅު ދެން އެހެންވިއްޔާ އުމުރުން 12 އަހަރުވެސް ނުވާކުދިން ފަސްދޮޅަހައް އަރާފައި ތިބޭމީހުނާ އެ ދެވާލަނީ ކޯންޗެއް ހަނދާންވެގެންބާ؟ މިމީހުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކުއްޖާ ޕީރިއަޑުވާން ފެށުމުން އެދެން ބޮޑުވީ.ދެން ފަސްދޮޅަހުގެ މުސްކުޅިއަކު ބޮޑުއެތިން އެކުއްޖާއަށް ހަމަލާދިނަސް އެއްމެ ރަނގަޅު. އެއީ މުހައްމަދުގެފާނުވެސް ނުވައަހަރުގެ އައިޝަތުގެފާނާ ކައިވެނިކުރެއްވީ ކުޑައިރު (ނުވަ އަހަރުގައި ކަމަށް ގިނަ އިލްމުވެރިން ދެކެނީ) ބުނެވެނީ. އެހެންވީމާ އެވެސް ވަނީ ބޮޑުވެގެންވާ ސުންނަތަކަށް.މީހަކު އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވާހާވޭ ދީނުގެ ހުރި ވިހަކަމާއި ބުއްދި ނުބައި ކުރުމުގެ ބާރާމެދު. ކާކުބާ ހަމަހޭގައި ހުރެ އެމީހެއްގެ އަމިއްލަ ދަރިއަކަށް އެހެން ހަދާނީ؟ ހަގީގަތަކީ މިބައިމީހުން މިތިބެނީ ދީނޭ ކިޔުނު އަފިހުން ކައިގެން އަރާ ގަހުގަ. އެހެންވެ އެމީހުންނަށް ހެވާއި ނުބައި، ރީއްޗާއި ހުތުރު، އުފަލާއި ހިތާމަ، އިންސާފާއި ބޭއިންސާފު އޮޅިފައި އެތިބެނީ. މިއަފިހުން ރަނގަޅަށް ކައިގެން އިނގޭތޯ އަމިއްލަ ގައިގާ ބޮންހަރުކޮށް އެގޮއްވާލަނީވެސް.

އެކަމު މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމީ ހަރުކަށި ކަމުގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން ދާތަން ބަލަން އަނގަޗޭކޮއްގެން އަޅުގަނޑުމެއް ތިބެންވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރީން މިކަމުގެ ހިތާމަ ކުރާނެ. މިކަމާ އަޅާ ނުލާ ތިބުމަކީ އެކުދިންގެ އަދި ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލަށްޓަކައި ވެވޭ ބޮޑު އިހުމާލެއް، ކުރެވޭ ބޮޑު ބޭއިންސާފެއް،ފާފައެއް. މިހާރު މިމީހުން ވަނީ ކުޑަކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހާއްސަ ކެމްޕޭނުތަކެއް ފަށާފަ، މިގޮތުން ސްކޫލުގެ އިންޓަވަލް ގަޑީގައި ހަދީސް ތަކެއް އިއްވަން ބޭނުންވާހަކަ ދަނީ ދެކެވެމުން. މިހަދީސްތަކުގެ ތެރޭގައި މީހުން މަރާ، އަންދާ، ދޮންދަގަނޑުޖައްސާ ވާހަކައާއި، އަންހެނުން ރޭޕް ކުރުމާއި، މިނޫންވެސް ވިޔާނުދާ ޒާތުގެ އެތައްވާހަކައެއް އައުންވެސް އެކަށީގެންވޭ. ދީނުގެ ނަމުގައި ދައްކާކަށް ހަޑި ވާހަކައެއް އަނިޔާވެރި ވާހަކައެއްވެސް ނޯންނާނެ ކަންނޭނގެ. އެއިރުން އެކަންވެސް ވާނީ ސުންނަތަކަށް ނޫނީ ފަރުލަކަށް.

މިދާ ރޭޓުގައު ކުޑަކުދިން ކުޅުން މަނާ ކޮށް އެކުދިންނަށް ގުރުއާން ހިތުދަސްކުރަން މަޖުބޫރުވާ ހިސާބަށް ކަންތައް ދުއްވާނުލާނެއެކޭ ނުބުނެވޭނެ. އެއީ މިހާރުވެސް ވައްހާބީންގެ ދަރިން އެތިބެނީ ކާޓޫނު ނުބެލިފަ، ރީތި ކުޑަކުދިންގެ ހެދުމެއް ނުލެވިފަ (އެއީ އޭގައި ބުދު ކުރަހާފައި ހުންނާތީޔޯ، ﷲ ފިޔަވާ ބާބީޑޯލް އަށް އަޅުކަން ކޮށްފާނެތީ)، ދެން އަނެއްކާ ސްކޫލުގެ މިއުޒިކް ގަޑީގައިވެސް ބައިވެރި ނުވެވިފަ، އަދި ބައެއްކުދިން ސްކޫލަށް ދިޔުމުން މުޅިން މަހުރޫމުވެ އެކަހެރި ކުރެވިފަ. މިހާލުގައި ދިވެހި ހުރިހާކުދިން އުޅޭނެ ދުވަސް އޮތީ މާކަ ދުރަކު ނޫން ކަންނޭނގެ. އެހައްދުވަހުވެސް އަމިއްލަ ދަރިޔާ މޮށެގެން އެ ބަސްޓުވީ މުއްލާ މައުމޫނުގެ އަރިސް ބޭކަލެއް، އެއީވެސް މިސްރުން ކިޔަވާ ވިދާޅުވި ބޭފުޅެކޯލަ.

ދެން މަށަށް އެނގޭ ހަމަ ވަގުތުން އެއީ އަސްލު އިސްލާމްދީނެއް ނޫނޭ ކިޔާ އަނގައަރުވާނެ ބަޔަކު މީގައި ކޮމެންޓްކުރާނެކަންވެސް.އަޅެ ތިޔަބުނާ އަސްލު އިސްލާމެއް ނޭނގުނެއްނުދޯ؟ ތިޔަ އެނގެންދެން ތިބެންވީތަ އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ކަންތައްތަކަކާހެދި މުޅި ގައުމު ހަލާކުވެގެން ދަންދެން؟ ބަލަ މުސްލިމުން އަދި އެނޫން ދީން ތަކުގެމީހުންވެސް ކުރާ ނުލަފާ އަދި ތާކުންތާކު ނުޖެހޭ ބޯދާ ހުރިހާކަމެއްގެވެސް އަސްލު އޮންނަނީ އެދީނެއްގެ ފޮތްތަކުގައި. މިގޮތުން މުސްލިމުން ކުރާ ކަންތައްތަކާއި އެކަންތައްކަށް ހިތްވަރުދޭ އާޔަތްތަކާއި ހަދީސްތައް މި ބްލޮގް މެދުވެރިކޮށް ގެނެސްދެމުންދާނަން. ބޭނުމަކީ ވަކިދީނަކަށް އުޅޭބަޔަކާ ޖައްސާލާ ރުޅިއެރުވުމެއްނޫން. ބޭނުމަކީ ބުއްދީގެ މައްޗައް ބޯދާވާހަކަތަކެއް އިސްކުޅައުމުގެ މޮޔަކަން ވިސްނާދިނުން. ތިމާމެން މާފަހުރުވެރި ވާ ދީނަކީ ހަގީގަތުގައި ކިހާވަރެއްގެ އެއްޗެއްކަން އަންގާދިނުން. އޭގެ ވިހައިން ގައުމު ސަލާމަތްކުރުން.

އޫސީކުމް ބޫސީކުމް، ސުންނަތުއް ރަސޫލި ވަ އަމްރިއްލާހި އަކްޘަރުލް އަޙަމިއްޔަތި މިނަލް ޅަދަރީން. ވަލްހަމްދު ލިއްލާހި.


Sunday, April 6, 2008
ނޯޓް:
މިލިޔުމުގައިވާ ފޮޓޯގައި އެވަނީ ދިވެހި ދެކުދިން ނޫންކަމަށާއި އަދި އެއީ އަރަތްބެއްގެ ދެކުދިންކަމަށް މިބްލޮގް ކިޔާ މުސްލިމް އުޚްތެއްވަނީ ބުނެފައެވެ. މިއީ އެއްވެސް ހާލެއްގައި ގަސްދުގައި އޮޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ކޮއްފައިވާ ކަމެއްނޫން ، އޮޅިގެންވެފައިވާކަމެއް. ކިހިނެއް އެނގޭނީވެސް، ހަމުގެ ކުލައާއި އިސްކޮޅުން މިކުދިން ހީވަނީ ދިވެހިންހެން. ދެން މިނޫން ގޮތަކުން ވައްހާބީ ދިވެއްސަކާ އަރަތްބެއް ވަކިކުރެވޭނެ ގޮތެއްނޯވޭ. މިފޮޓޯގައި ނެތަސް މިކަހަލަ އެތައް ކުދިންނެއް މާލެއާއި ހިމެންދޫފަދަ ރާއްޖޭގެ އެތައްރަށެއްގައި އުޅެމުންދޭ. ފޮޓޯގައިވާ ކުދިންނަކީ އަރަބިންނަށްވުމަކީ ލިޔުން ބޭކާރުވުމުގެ ބަދަލުގައި އެޔަށް އިތުރު ގަދަކަމެއް ގެނެސްދޭނެކަމެއް. މީގައިވާ ހުރިހާ ވާހަކަ ތަކަކީވެސް ތެދު. އެއީ ހަމަ ދީނުގެ ސަބަބުން ދިވެހި ކުޑަކުދިންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ ކަންތައްތައް. އަދި މިކަމާ ދެކޮޅަށް ތެދުވުމަކީ ކޮންމެ ދިވެއްސެއްގެވެސް ވާޖިބެއް.

އ


16 comments:

protozoa said...

Thaan in ves liyan dhannan. Ekamaku latinun liyelaalan. Aslu thaana in liyan vaa fakeh ge bodu kamun. Maaf kuraane kamah heekuran.

Fenna fenumah, nuvatha kiyaalaa kiyaaluma ekani buravefa buneven othee kaley thee varah than dhoru olhun filaafa huri, kiye ehcheh rangalhah engi hure kiyaa meehekey. Umurun hama gaimuves thireehun matheege haru kamah mikiyaa meehun ge fantheega gunaa leveyne meehe kamah mashah lafaa kurevenee.

Aneh hen magey maa bodethi point thakeh nei mi koment kurumuga. Kaley dhakkaa vaahaka thakah jadhalu kuraanee hama ekani hagee gai gabool kuran dhathi meehun. Ehen veema masheh nethi mi poastaa idhi kolhu hadhaakasheh. Kaley kahala thandhoru dhanna meehaku intanetuga mi ulhey kudhi sorun thah sikundi beynun kuruma majubooru kuruvaa kahala liyun thah liye shaairu kuraathee ekanthah rangalhu gothuga ma balai ganna vaahaka liyelan aslu mi hurihaa haasareh mi dhemee. Mi kiyumah dhathivi nama maaf kollahchey!

Anonymous said...

Dharma buddhi varah ves buddhi veri. Saabahey bune veynee.

Dhivehi Resistance said...

excellent...
Thank you

Anonymous said...

hmmm.. fenna fenumah bodu biruverikamehge thereyga hurimeeheh sifa kureve. mivarah adhi kithamme varakah meega kaley liye negiyas kuraane hama ekkamehves ney. raajje midhanee islam dheenuge foni kamaa dhimaalah. huttuvan nukumebala. ekkamehves insha allah nukuruveney. thi liye liye innan jeheynee.. insha allah kaley adhi kaley ambi dharin ves islam dheenuge aslu thakah rujoooa vaane. aharen ge dhuaa akee kaleyves jubbaa laafa nukuthumah medhuveri kurevvun..aameen

Anonymous said...

Mi meehunge buddhi visnun haadha kottey. Minivan kamuge dhuniyeyge qaraaru thakah 100% eemaan vamey bunaa iru, eyga noaveytha komme meehakahah emeehegge dheenah practice kureveyne vaahaka eh... For Muslims "No" dho...

Thi-ee kon dhekudhinneh tho yaqeen kuran Viyafaariveringe miskithah jassaalaa. E dhe kudhin e miskithah baraabarah namaadhah annaane... Dhen emeehunnaa vaahaka dhakkaalabala. Eyrun engeyne e-ee Arabin kan... Thi dhogu vaahaka thah hadhaigen fake story thah nerey meehunge vaahaka thakah dhuvahakuves kaamiyaabu nulibeyne...

Dutch kaleygeves faadegge video eh e hedhee ethaa islaamvaa meehunge rate heskiyaafa ithuruvaatheee lagondiah keh nukurevigen... Kaleymenves jeheynee hama thihen dhogu hadhaala hadhaala thiben.

Haqqu goiy athuvejje, adhi baathil goiy nethi hingajje, Hama kashavarun baathilakee nethi fanaavedhaane eccheh.

Aaishaa

Anonymous said...

"Mi meehunge buddhi visnun haadha kottey. Minivan kamuge dhuniyeyge qaraaru thakah 100% eemaan vamey bunaa iru, eyga noaveytha komme meehakahah emeehegge dheenah practice kureveyne vaahaka eh... For Muslims "No" dho..."

dheen practice koh koh dhibenvee ingey. meega meehaku echcheh litnas dhen ei meehunge dheen badalu kuruvan ulheneekeenoon dho. muslimunves ehen dheenthakey kiyaigen liyey faadu faadu echihi. mi minivankan emmenahves ovey.dhogu nuhadhaa haa hindhaku ei massalaeh noon.mi blog gai liyefa mihunnanee hurihaa dheen thakeh (haassakoh islaam dheen)gai hunna kada kanthakuge vaahaka.

Anonymous said...

i wont say that the person who wrote this doesn knw nothing abt relegion. but i guess he should let his views be with him. we have to respect all the relegions. no relegion is perfect but we beleive and ppl do use their mind too. i gues who eva wrote this is v biased. someone who is straightly against islam. please do mind your langs while writing. and about UN resolution, each country has the right to do rservations. Islam was much to our tradition and culture rather than a relegion itself. we aint like extremists or Fundamentalists. Islam is simple relegion, ppl like you guys are making it radicalism. please respect the sentiments of others. wat eva u write write it clean . may god shows u the rite path.

Anonymous said...

aharumennge dharin satanism aa sufism in salaamai kuravvashi adhi sandhokuga nidhumaa hathares faiga mudhilumun salaamai kuravvaashi adhi kandi hanguraama yaa faibuimun ves slaamai kuravvaashi adhi meehun feyruma meehunge haqqu thakah aragathumun salaamai kuravvaashi adhi ziney kurumaa meehunge ambin nuvatha firinge gayah erumun salaaai kuravvaashi adhi firhen kulhiyaa anhen kulhin salaamai kuravvaashi. dharin felhumaa kugakudhin felhumun ves salaamai kuravvashi mihurihaa kameh vaan othee aharunge dharin adhi aharunves islam dheenuge aslu usool thakah rujooa vegen ei 1400 aharun kureege jubba eh kamuga viyas

Anonymous said...

salaam mr.budhdhi.u dunno anythin abt islam.n u don hav a budhdhi.insha Allah on the day of resurection ull knw d truth.we'l wait n c dho.Yahdheekallah.

Anonymous said...

It seems that Mr. Buhddhi is very clearly against our reigion and specially our beloved prophet (peace be upon him). write what you want but we muslims are always with our rasoola s.a.w.

Anonymous said...

ey magey loabivaa akhaa!!! thibaa thy allah dheh vi lolun balaafa allah dhehvi rizgun kaigen adhi allah dheh vi sikundin visnaigen ulhey nikamethi insaaanei. . .! mi blog ah vadhevuny olhigen. . ! namaves aharen thibaa ge kanthakaa medhu Hairaaan van!! thibaa thy ehves ehcheh nuvisney mulhi aaalam thakah rahmatheh kamugai fonuvvi mai rasoool muhammadh (S.A.W) aaadhekolhu nikamethi insaanei. thibaa thy allah engevi narakaige dhaai meee ahaluveri eh. EKAMAKU thibaa thaubaa vejjenama . . . Allah keerithi guran gai angavany اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا (آل عمران 85) maanayaee: "miyadhu timan allah furihama kohdhehvaafymey kaleymen nattakaa kaleymenge dhyn. adhi thiman allah kaleymen nah takaa thiman allah niumai thah furihama koh dheh vaafymey. adhi thiman allah kaleymen nah takaa dheenei kamugai islam dheen ruhihjaeeemey.. . " dhen aharemen kihinei bunaany "no relegion is perfect"
aharen thiyabai myhunah govaalaany thiyabai myhun thiyakuramun dhaa nubai viyafaari huttalumah fahu thaubaave allahge magah rujooh vaan . eburen islaaam dheeeen thibaa ah govaalany heyo kanthakah. hamakashavarun shaithaanaa govaalaaakan kashavary nubai kanthakah ...

Anonymous said...

ey magey loabivaa akhaa!!! thibaa thy allah dheh vi lolun balaafa allah dhehvi rizgun kaigen adhi allah dheh vi sikundin visnaigen ulhey nikamethi insaaanei. . .! mi blog ah vadhevuny olhigen. . ! namaves aharen thibaa ge kanthakaa medhu Hairaaan van!! thibaa thy ehves ehcheh nuvisney mulhi aaalam thakah rahmatheh kamugai fonuvvi mai rasoool muhammadh (S.A.W) aaadhekolhu nikamethi insaanei. thibaa thy allah engevi narakaige dhaai meee ahaluveri eh. EKAMAKU thibaa thaubaa vejjenama . . . Allah keerithi guran gai angavany اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام دينا (آل عمران 85) maanayaee: "miyadhu timan allah furihama kohdhehvaafymey kaleymen nattakaa kaleymenge dhyn. adhi thiman allah kaleymen nah takaa thiman allah niumai thah furihama koh dheh vaafymey. adhi thiman allah kaleymen nah takaa dheenei kamugai islam dheen ruhihjaeeemey.. . " dhen aharemen kihinei bunaany "no relegion is perfect"
aharen thiyabai myhunah govaalaany thiyabai myhun thiyakuramun dhaa nubai viyafaari huttalumah fahu thaubaave allahge magah rujooh vaan . eburen islaaam dheeeen thibaa ah govaalany heyo kanthakah. hamakashavarun shaithaanaa govaalaaakan kashavary nubai kanthakah ...

Anonymous said...

thibaa thy v nikamethi myhekeve, ekam thibaa hama islam dhynfethurey thy j vany eve.

Anonymous said...

kalo keybord ga liyan beynunkura ingili burivejjenama lord budda kairi dennevima ingiyyeh libeyne do? pakaaaaas

Anonymous said...

kolaage neh buddhi eh! these are kind of people God described in the Al-Furqa (another name for Quran, meaning criterion)

Anonymous said...

dhivehi kuda kudhin salaamai kuran vee drug in, vakkan kurumun, feyrumun, eh jinsun gulhun hingumun, ziney kurumun, raa buimun, mainbafainnah nukiiyaman therivumun, bodethi meehunnah ihuthiraam nukurumun, teacher innan ihuthiraam nukurumun, mihen gos kiyaane kameh neh, mihurihaa goas kamakun kuda kudhin salaamai kuran vee. mikamah oi hama ekani hallakee islaam dheen ekudhinna ugannaidhee islamee tharubiyyathu dhinun. islam dheen fiyavaa dheeneh dhakkabala mainbafainnah ihusaan theri kamah govaalaa. Allah ah alhukan kurumah engevumah fahu dhen engevee mainbafainna ihusaantheri vumah, emeehunna dhimaa lah "uf" ey ves nubunumah. ziney aa vakkan kurumaa hurihaa goas kamakun salaamai vaane islam dheenah furihama ah ulhumun.
kaley men noolhey kuda kudhin drug beynun koh magumatheega ulheythee echekey bunaakah. islam dheenaa medhu hithugai oi adhaavaai therikamuge sababun efadha kanthah bahattaafa islam dheenah hamalaa dhenee. Allah gandhee huvaa kuran," islam dheen mi bimun fohen ulhunas ekameh nuvaane insha Allah. Allah ge dheenah ulhey e dheenah govaalaa dharin thiya bimah ufanvaane. kaleymen beynun vanee islam dheenuge nooru fohelan. eheneh nuvaane, kaleymeh thiya hanguraamai ga balivaane. Allah ge vaudhakee haggu thedhu, ekalaange vanee mi nooru furihama kuravvan vaudhu vevodigen fa. inthizaaru kurey, aharemen ves inthizaaru eba kuran.