Sunday, March 30, 2008

ދިވެހި ޒަމާނީ ކަރާމާތްއެކި ޒާތްޒާތުގެ ކަރާމާތްތައް ފެންނަކަމަށް ދައުވާކުރުމަކީ ދީންތަކުގެ އާދައެކެވެ. މިހިނގާ 2008 ވަނައަހަރުގެ "ކަރާމާތް ސީޒަން" ފެށިފައިވަނީ މާޗްމަހުގެ ތެރޭގައި ހިކިފަތުން ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު އެޅިގެންނެވެ. މާލޭގައި ތާޖުއްދީން ކައިރީ ހިނގި މި "ކުޅަދުންވަންތަކަމުގެ ހެކި" ބަލާލަން އެތައްބައިވަރު ބަޔަކު އެތަނަށް އެއްވިއެވެ. އޭގެ ފަންސަވީހަކަށް ދުވަސްފަހުން އަނެއްކާވެސް އެފަދަ ކަމެއް އަނެއްކާވެސް މިވަނީ ހިނގާފައެވެ. މިފަހަރު ވީގޮތަކީ މަޖީދީމަގުގައި ހުރި ފޯނު ވިއްކާ ފިހާރައެއްގައި އަލިފާން ރޯވެ އެތަނުގައި ހުރި ގިނައަދަދެއްގެ މުދަލާއި ފައިސާ އަނދާހުލިވި އިރުވެސް އެތަނުގައި އޮތް ގުރުއާން ހަތީމަކަށް ހަމައެއްވެސް ގޮތެއް ނުވީޔޯލައެވެ. އޭގެ އަޑިގާ ހުރި ޕުލާސްޓިކުވެސް އަނދާހުލިވެފައިވާކަމަށް އަދާލަތުޕާޓީން ބުނެއެވެ. މިއީ ސުނާމީގައި މިސްކިތްތައް ހަލާކުނުވެ ހުރުން ފަދަކަމެއްކަމަށް އެމީހުން ދެކެއެވެ.

ދެން މިވާހަކަ ދެކެވުނީމާ ހަނދާންވަނީ މިސްކިތްތަކަކީ ރަށްރަށުގައި އެއްމެ ބޮޑު ހަރަދުކޮށް އެއްމެ ވަރުގަދަޔަށް އަޅާ އިމާރާތްތައްކަމެވެ. އަދި ސުނާމީ އަރާފައި ފައިބައިގެން ދިޔައިރު ގެއެއްގެ ބަދިގޭގައި ތަތްކޮށްފާހުރި މައުމޫނު ގެ ފޮޓޯގަނޑަކާ އެގޭ ކޮޓަރިއެއްގެ މޭޒުމަތީ އޮތް މިލްސްއެންޑްބޫންސް ވާހަކަފޮތެއްނޫން އެހެން އެއްޗެހި ރާޅާއެކު ގެއިން އަދި މުޅި އެ ސަރަހައްދުންވެސް ބޭރަށް ދަމާގެންގޮސް ގޭގެ ފުރާޅުވެއްޓިފައިވާތީ ގިނައަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ފެނިފައިވެއެވެ. އަނެއްކާ މިލްސްއެންޑްބޫންސް އަކީ މުގައްދަސް ފޮތެއްބާއެވެ؟ މައުމޫނަކީ ރަސޫލެއްބާއެވެ؟

މީގެކުރިންވެސް މިކަހަލަ ކިތައްމެ ކަމެއް ރާއްޖޭންފެނިފައިވެއެވެ. މިސާލަކަށް ސައިހޮޓަލެއްގެ ދުފާތަބަކުން ފޯއްފޮއްޗެއްގައި ﷲ އެޅިފައިވުން،ގެއެއްގެ ފާރުގައި އަދި ބޭނި މަހެއްގެ ބަނޑުދަށުގައި ﷲ ގެ އިސްމުފުޅު އެޅިފައިވުން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އަދި މުޅި ދުނިޔެއަށްބަލާއިރު އަދަދު ނުކުރެވޭހާގިނައިން މިކަހަލަ ވާހަކަތައް ދެކެވެއެވެ. މިތަނުގައި މިހިރީ މީގެ ބައެއް ފޮޓޯއެވެ.

މިހާހިސާބުން އުފެދޭ ސުވާލުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ﷲ ގެ 99 އިސްމުފުޅު ހުންނައިރުގައިވެސް އެއިން އެހެން އިސްމުފުޅެއް އަޅާނުލަނީ ކީއްވެބާއެވެ؟ މިސާލަކަށް ރާއްޖޭގެ މީހުންނަށް ބިރުދައްކަން ބޭނުމިއްޔާ އަލްމުމީތު ނުވަތަ އަލްޞައްރު ފަދަ އިސްމެއް ބޭނުންކުރީމާ މެސެޖު ސާފުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ދެން އަނެއްކަމަކީ ﷲ ގެ ބަހަކީ އަރަބިބަސްބާއެވެ؟ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނަމަ ދެން ތާނައިން ﷲ ގެ އިސްމު ނުލިޔެވެއެވެ. އެކަމު އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ވެސް ހަމަ ކަރާމާތްފެންނަނީ އަރަބި އަކުރުން އެޅިފައި ހުއްޓާއެވެ. މީގެ ހިކުމަތަކީ ކޮބައިބާއެވެ؟ ދެން އޮތީ އެއްމެ މުހިއްމު އެއްސުވާލެވެ. މިސާލަކަށް މި އިސްމުފުޅު ނުބައި ތަނެއްގައި އެޅިއްޖެނަމަ ހަދާނީ ކިހިނަކުންބާއެވެ؟ މިސާލަކަށް ފާހާނާ ތަށިތެރޭގައި (ނަޖިހުން) ނުވަތަ މީހެއްގެ ކުރިމަތީފަރާތުގައި އެޅިއްޖެނަމަޔޯ؟ މިހެން އަހަން މިޖެހެނީ އެއްމެފަހުން ގެއެއްގެފާރުން މި އިސްމު ފާޅުވީ ފަހަރު ސޭހުރަޝީދު (މަތީމަޖިލީހުގެ ރައީސް) ވަނީ އެއީ ކަރާމާތެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފައެވެ. ގެއެއްގެ ފާރުވީމާ ކަމުނުދިޔައީވެސް ތޯއްޗެކެވެ.

މީގައި ފާހަގަ ކުރަންޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ މިކަހަލަ "ކަރާމާތް" ހުރިހާދީންތަކެއްގެ މީހުންނަށްވެސް ފެނެއެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ އެއީ އެމީހުންގެ ދީން ތެދުކަމުގެ މައްޗަށް ދަލީލަކަށް ނުވާނެބާއެވެ؟ މިގޮތުން ކުރިސްޓިއަން ކެތަލިކުންނަށް މަރިޔަމްގެފާނުގެ އެކި ސިފަސިފައިގާ އެކިފަހަރުމަތިން ފެންނަނީކީ ލާހިކު އަދަދަކަށް ނޫނެވެ. އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކަށް އެއްފަހަރާވެސް ފެނިފައި އެބަހުއްޓެވެ. މަރިޔަމްގެފާނުގެ ސިފަފުޅު ވިލާގަނޑުގެ ތެރޭންނާއި ގަސްގަހާގެހިން ފެނިފައިވާކަމަށް އެމީހުން ދައުވާކުރެއެވެ. އަދި ހަމައެހެން ހިންދޫއިންގެ "އެތްކަލާނގެ"، ގަނޭޝާގެ ބުދެއް ކިރުބުއިވާހަކަ އެތައްބައިވަރު ބަޔަކު ރިވާކޮށްފައިއެބަހުއްޓެވެ. އެސޮރު އެއްމެފަހުން މިކަން ކުރިކަމަށްވަނީ 2006 ވަނައަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. ވީމާ ﷲ ތަނެއްގައި އެޅިފައުވުން އެއީ އިސްލާމްދީނުގެ ތެދުކަން ހާމަކުރާކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ. އެހެންވީޔާ މިހުރިހާދީނެއްވެސް ތެދުކަން އެހާމަވަނީއެވެ. ފަހަރެއްގައި "ﷲ" މި އިސްމު ލިޔެފައި އޮންނައިރު އެހުންނަ ބައްޓަމަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ބަހެއްގައި އެހެން މާނައެއްވެސް ދެވިފައިވެދާނެއެވެ. މިބައްޓަމައް އެއްޗެއް ހުރެއްޖެ ނަމަ އެއީ ކަރާމާތަކަށް ވާންވީ ސަބަބެއްނެތެވެ. ދެން އަލިފާން ރޯވެ ތަނެއް ހުލިވި އިރު ގުރުއާން ނާނދާ އޮތުންވެސް ހަމަ މިފަދައެވެ. ކުރިން މި ބުނި މިލްސް އެނޑްބޫންސް ފޮތާއި މި ގުރުއާން ސަލާމަތް ވުމުގައި ތަފާތަކީ ކޮބާތޯއެވެ؟ ވަނީ އެއްމެ ތަފާތެކެވެ، އެއީ ގުރުއާން އެއީ ބަޔަކުމީހުންނަށް މުގައްދަސް ފޮތަކަށް ވުމެވެ.

މިއާއި ދާދި އެއް ކަހަލަ "ކުރިސްޓިއަން ކަރާމާތެއް" ދާދިފަހުން ވަނީ ހިނގާފައެވެ. ބޮޑުގެއެއް އަނދާ ހުލިވި އިރު ބައިބަލް އެއް ނުއަނދާ ސަލާމަތުން އޮތީއެވެ. ދެން އޭގެ ބޭރު ކަވަރު ގެ ރަބަރު ގަނޑުވެސް އެނދީއެވެ، އެކަމަކު އެތެރޭގައި އޮތް އީސާގެފާނުގެ ފޮޓޯއަކާ ހަމައިން އަލިފާން ހުއްޓުނީޔޯލައެވެ. އަދި ބައިބަލް ގެ އެންމެ ތަންފުކެއްވެސް އަކުރެއްވެސް ނާނދައެވެ. އީސާގެފާނުގެ ފޮޓޯއެއް ހަމަ ދެލި ކޮޅެއްވެސް ޖެހިނުލާ އޮތީޔޯލައެވެ. އީސާގެފާނުގެ ފޮޓޯ އޮތީ މާލޭން ފެނުނު ގުރުއާން ފަދައިން ގެދަބުޅިން ކަޅިވެފައެއްނޫނެވެ. އަނެއްކާ މިކަމާއި އަދާލަތުގެ ދައުވާޔާ ވައްތަރުކަން ދެކިބަލާށެވެ. ދެފަހަރުވެސް ބޭރުކަވަރުގެ ޕްލާސްޓިކް ބައި އެނދީއެވެ. ހޯހޯއެވެ. މުސްލިމުން ބުނާނެހެން ހީވަނީ އެއީ ބައިބަލްގައި ބަދަލުނުވެ ﷲ ގެ ބަސްފުޅުތައް ހުރީމާ ވީގޮތެއް ކަމަށެވެ. އެކަމު ބަދަލުކޮށްފައި ހުރިބައިތައް އަނދާ ތެދުކޮށް ހުރިބައިތައް ބެހެއްޓިނަމަ ހާދަހާވާ ގިނަބަޔަކު އިސްލާންވާނެއެވެ. ﷲ އެދިވޮޑިގަންނަވަނީ އެގޮތެއްނޫންދޯއެވެ. ނަރަކައަށް ލާނެ މީހުން ގިނަކުރުން މުހިއްމީތޯއްޗެކެވެ.

ދެން މިތަނުން ތެދު ކަރާމާތެއް ނޭނގުނެވެ. ހުރިހާ ކަލާނގެތައްވެސް ކަރާމާތާ ޖެހުނީމާ ފިސާރި ގަދައެވެ. ދެން ބާއްވަންވީ އެއްމެ މޮޅު ކަރާމާތް ދައްކާ ކަލާނގެ ހޮވަން މުބާރާތެކެވެ.ރާއްޖޭގައި މިއުޅޭ އުސޫލީ މުސްލިމުން މިކަހަލަ ކޮންމެ ކަމެއް މިބޭނުންކުރަނީ ދިވެހިން ވާވައްދާ ދީނީ ހަރުކަށިކަމުގެ މަޅީގައި ރަނގަޅަށް ބައްދާލުމަށެވެ.

އިސްމަތުﷲ އަލާކުއްލިމަކާން! ފީ ޒަކަރުއް ރިޖާލި ވަލް ފަރުޖުއްނިސާއި!
އ

9 comments:

Anonymous said...

What is the meaning of the last few words?

ahmed said...

I think the last words mean 'bless you, big ass.'

Anonymous said...

no it is in broken arabic. it rougly means...Allah's name is in every place. it is every where.it is even in the penises of all men and vaginas of all women.

Anonymous said...

http://img517.imageshack.us/img517/3570/53635545ul5.jpg


http://norwoodmatt.com/2006/09/27/jesus-appears-on-dogs-butt/

Anonymous said...

zakareh ge vaaha ka aeema engey eyee koncheh kan. Ekamu dhen neygunu. Zakaru eyee heesi dho.

Anonymous said...

lol @ the images. that is hilarious

visnun said...

Spot on... yet, the "believers" continue rejecting the reality and naked truth in their faith-imposed blindness, dumbness and deafness...

Anonymous said...

U are mocking islam, mock all u want now but remember that u will die eventually, then it will b u who will b the one mocked, hehehe.

U know about Islam, but ur stil blind, deaf, dumb or psycho.

May Allah save the Muslims, specially the fellow maldivians from the devils advocates like u...

=Maxin Moosa=

Anonymous said...

rofl.. you must have a wild imagination