Monday, February 18, 2008

އިސްލާމްދީނުގައި ކަޅުކުއްތާއާ ، ހިމާރާއި އަންހެނުން
حدثنا إسماعيل بن خليل: حدثنا علي بن مسهر، عن الأعمش، عن مسلم، يعني ابن صبيح، عن مسروق، عن عائشة:

أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة، قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي عليه السلام يصلي، وإني لبينه وبين القبلة، وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة، فأكره أن أستقبله، فأنسل انسلالا.


ޞަޙީހުލް ބުޚާރީ: ވޮލިއުމް: 1 ފޮތް: 9 ހަދީސްނަމްބަރު: 490

އައިޝަތުގެފާނު ރިވާކުރެއްވިއެވެ؛ ނަމާދު ގެއްލޭ ކަންތައްތައް އަހަރެންގެ ކުރިމަތީގައި ހާމަކުރެވުނެވެ. އެބައިމީހުން ބުންޏެވެ؛ "ކުއްތާ އަކާ، ހިމާރަކާ، އަންހެނެއްގެ ސަބަބުން ނަމާދު ގެއްލެއެވެ( އެބަހީ ނަމާދަށް ހުންނަމީހެއްގެ ކުރިމަތިން މީގެން 'އެއްޗެއް' ހުރަސްކޮށްފިނަމަ ނަމާދު ގެއްލެއެވެ.) ". އަހަރެން ބުނީމެވެ؛ "ކަލޭމެން އަހަރެމެން (އަންހެނުން) ކުއްތާތަކެއްކަމުގައި ހަދައިފީމުއެވެ. އަހަރެންގެ އެނދުގައި ރަސޫލާ އާއި ޤިބްލައާދެމެދު އަހަރެން އޮށޯވެގެން އޮންނަ އިރުވެސް އެކަލޭގެފާނު ނަމާދު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާތަން އަހަރެން ދުށީމެވެ. އަހަރެން އެއްޗަކަށް ބޭނުން ވެއްޖެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި މަޑުމަޑުން ދެމިގަނެގެން ދަނީއެވެ. އެއީ އެކަލޭގެފާނާ ސީދާ ކުރިމަތިލުމަށް އަހަރެން ހިތްހަމަނުޖެހޭތީއެވެ ."

މިތަނުގައި މިވާހަދީސް އާމެދު ގިނަ މުސްލިމުން ބުނާނެކަމަށް ފެންނަނީ "އެއީ ރަސޫލާ ހަދީސް ކުރެއްވިއެއްޗެއް ނޫނެއްނު؟"
މީގެ ޖަވާބުގައި ސަހީހް މުސްލިމް ގެ ހަދީސެއް ނަކަލު ކޮއްލާނަމަވެ.

ޞަޙީހް މުސްލިމް: ފޮތް: 4 ހަދީސްނަމްބަރު: 1032


އަބޫޛައްރު ރިވާކުރެއްވިއެވެ: ﷲ ގެ ރަސޫލާ ހަދީސްފުޅު ކުރެއްވިއެވެ. ތިޔަބައިމީހުން ކުރެ ކޮންމެމީހަކުވެސް ނަމާދު ކުރަން ހުންނައިރު ކުރިމަތީގައި ޖަމަލުގެ މަތީގައި އިށީނުމަށް އެހުންނަ އެތި (ސެޑަލް) ގެ ފަހަތުބައި ވަރުގެ އުސް އެއްޗެއް ކުރިމަތީގައި ހުންނަ ހުއްޓެވެ. ޖަމަލުގެ ސެޑަލްގެ ފަހަތުބައި ވަރު އުސް އެއްޗެއް ކުރިމަތީގައި ނެތް ހާލަތެއްގައި، ހިމާރެއް، އަންހެނެއް އަދި ކަޅު ކުއްތާއެއް ގެ ސަބަބުން އެމީހެއްގެ ނަމާދު ގެއްލޭނެއެވެ. އަހަރެން (ރާވީ) ބުނީމެވެ، އޭ އަބޫޛައްރެވެ. ފަހެ ރަތް ނުވަތަ ރީނދޫ ކުއްތާއަކާ ކަޅު ކުއްތާއެއް ތަފާތުވަނީ ކޮންގޮތަކުންތޯއެވެ؟ އޭނާ ބުންޏެވެ: އޭ އަހަރެންގެ އަޚް ގެ ދަރިޔާ އެވެ، އަހަރެން ކުރެ ތިޔަ ކުރި ސުވާލު އަހަރެން ﷲ ގެ ރަސޫލާއާވެސް ކުރީމެވެ، އަދި އެކަލޭގެފާނު ހަދީސް ކުރެއްވިއެވެ : ކަޅު ކުއްތާ އަކީ ޝައިތާނެކެވެ.

ދެން ބުނާނީ ކީކޭ ހެއްޔެވެ. ގުރުއާނަށްފަހު ސުންނީ މުސްލިމުންގެ އެއްމެ ސައްހަ އެއްމެ މުހިއްމު ދީނީ ދެފޮތުގައިވެސް އެވަނީ މިހެންނެވެ. ދެވަނަ ހަދީސް ގައި އެވާގޮތުން އެހެން ބުނެފައި އެވަނީ ހުދު މުހައްމަދު ގެފާނެވެ. އިތުރު މީހެއް ނޫނެވެ. ބައެއް ދީނީ އިލްމުވެރިން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ހަމަ އެކަނި އަންހެނުން ޕީރިއަޑު ވެފައިވާ ދުވަސް ވަރަށް ހާއްސަ ކަމެކެވެ. މާނައަކީ ހިމާރާ ، ކުއްތާ ފަދައިން ނަމާދު ގެއްލުވާ 'އެއްޗަކަށް' އަންހެނުންވަނީ ޕީރިއަޑުވުމުން އެކަންޏެވެ. އެހެންވީމާ އައިޝަތުގެފާނު އެވިދާޅުވި ވާހަކައާ ފުށުއެރުން އެބަކުޑަވެއެވެ. އެހެންނޫނަސް ރަސޫލާއާއި ރަސޫލާގެ އަނބި އަނބި ކަނބަލުންނަކީ އެހެން މުސްލިމުންނާ ތަފާތު ހުކުމްތަކެއް ވާ ބައެކެވެ، އެބައިމީހުންނާ އާއްމު މުސްލިމް އަންހެނުންނާ ތަފާތުވާނެއެވެ.

ދެން އެތަންމިތަނުން ހަދީސްތައް ދަމާނެރެގެން، އަދި އަރަބި ޑިކްޝަނަރީތަކަށް ހަވާލާދީގެންވެސް މީގައިފޮރުވިފައިވާ މާނަ 'އޮޅުން ފިލުވާދޭން' މުސްލިމް އިލްމުވެރިން އުޅޭނެއެވެ. ނަމަވެސް ފާހަގަ ކުރަން ބޭނުންވާ ނުކުތާ އަކީ މުހަންމަދުގެފާނު އެފަދައިން ހަދީސް ކުރައްވާފައިވާ ކަމާއި މިއީ އިސްލާމް ދީނުގައި މިކަން އޮންނަ ގޮތްކަމެވެ. ފިރިހެނަކު ނަމާދަށް ހުންނަ މީހެއްގެ ކުރިންމަތިން (ސުތުރާ އާއި އެމީހާއާ ދެމެދުން) ހުރަސްކޮށްފިނަމަވެސް އެމީހަކު ހުއްޓުވަން ޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ފިރިހެނަކު ގޮއްސިނަމަ ނަމާދެއް ނުގެއްލޭނެ، އެކަމަކު ހިމާރާ، ކަޅުކުއްތާއާއި އަންހެނުން ދިޔުމުން ނަމާދު ގެއްލުނީއެވެ. އެއީ ފިރިހެނުންނާ މުޅިން ތަފާތު 'އެއްޗިހި ތަކެކެވެ'.

އަހަންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާ އެހެން ކަމެއްވެސް މިތަނުގައި ކިޔުންތެރިންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ފާހަގަކޮށްލާނަން. މަތީގައިވާ މުސްލިމްގެ ހަދީސްއިންވެސް އެނގޭގޮތުގައި މުސްލިމުން ގަބޫލުކުރާގޮތުން ކަޅު ކުލައިގެ ކުއްތާ އަކީ ޝައިތާނާއެވެ. ނުވަތަ ޝައިތާނާ ވަރަށް ގިނައިން އެ ސިފައަށް ބަދަލުވެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން އެހެން ހަދީސެއްގައިވާގޮތުން ހިމާރު ފެލެނީ އެސޮރަށް ޝައިތާނެއް ފެނުނީމައެވެ. ނުވަތަ ޝައިތާނާ ހިމާރާ އެކުގައި ވަރަށް ގިނައިން ވެއެވެ. އެހެނީ ހިމާރު ފެލޭ ކޮންމެ ފަހަރަކީ ޝައިތާނާ އެތަނުގައި ވާފަހަރެކެވެ. ވީމާ އަންހެނާ ޕީރިއަޑުވީމާވެސް ޝައިތާނާ އެކަނބަލުންނާއެކު ވަނީ ބާއެވެ؟ އައިޝަތުގެފާނު މިކަމުގައި އިސްތިސްނާވަނީ ރަސޫލާ ހުންނަތާކު ޝައިތާނާ ނުހުންނާނެތީބާއެވެ؟ އަންހެނުން ޕީރިއަޑުވީމާ ނަމާދު ކުރުމާ، ރޯދަހިފުމާ، ގުރުއާން ކިޔެވުން ފަދަ ހުރިހާ ބޮޑެތި އަޅުކަންތަކުން ދުރުވާން ޖެހެނީ އެހެންވެބާއެވެ؟

ދެން ކޮންމެއަކަސް މިއީ ﷲ އެކަލޭގެފާނަށް އެންގެވި ގޮތް ކަމުގައި ވަނީނަމަ މުސްލިމު އަންހެނުންނަށް އޮތްގޮތަކީ ޝުކުރުވެރި ވެލައިގެން ތިބުމެވެ. ފަހުން ހެޔޮ ޖަޒާ ލިބޭނެ ދެއްތޯ އެވެ. ކަޅު ކުއްތާ އާއި ހިމާރުން ގެ ދަރަޖައިގާ ތިބުން އެއީ އެއްމެ މޮޅުގޮތެވެ. ވަﷲ އަޢްލަމް!

އ

5 comments:

mohammed said...

kaley thivanee dheenun beyru vefa.y .mani thikkakun kaley khalgu kurevvi ilaahu baavailevvi dheenakee uni ehchche kamugai kaley dekeythee. kaleah thedu magu dekkevun eilaahuge hazurathun eden.furathama kaley ufaddavaafai vaa furihamagoi visnaa.adi udaai bin ufaddavaafai vaa furihama goi visnaa.eilaaha biruvethive rasoola ah nisbai koh dhogu vaahaka nufathuraa.aishathu gefaanaa kaiveni bellevee 9 aharakunoon.

Anonymous said...

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

Anonymous said...

thibaa dhivehibahah koshikamaa eve. thibaa ah gellumai halaaku huteve. ekamaku thaubaa vejje namaeve. kaley thaubaa vejjenama shuvarugeyge ufaaveri khabarun khabaru dhemeve. ekam kufuru vejje nama narakaige vendhenivi azaabun biru gannavameve.

mariyam said...

keekey thikiyanee???? kaaku magufuradhdhan thiulhenee???? fahuzamaanugai thikahala meehun ulheyne vaahaka aissi faivey. dheenee kanthah ehen meehunnah olhuvaalaneee. alhefahe biruganebala. adhi minoonas dhuvahe eba oi. visnaalaa.

Mohamed Nisham said...

Ey Allah ge 'adhuvva. Kaley mashah vegen vaane nama qathulu ves kurymus. ekam ma mihaaru beynun agabahun raddhu dheyn. eccheh visney thoa?