Saturday, February 23, 2008

ފައްޅި އެންދުމާއި ކަނޑިން ދީންފެތުރުން


ޞަޙީހުލްބުޚާރީ،ވޮލިއުމް:5، ފޮތް:59،ނަންބަރު:643

ޤައިސް ރިވާކުރެއްވިއެވެ.
ޖަރީރްވިދާޅުވިއެވެ :
"ﷲ ގެ ރަސޫލާ އަހަންނަށް ހަދީސްކުރެއްވިއެވެ، "ޛުލްޚަލަސާގެ ކިބައިން ތިމަން ކަލޭގެފާނު މިންޖުކޮށް ސަލާމަތްކޮށްދީފާނުހެއްޔެވެ؟" ތިމަން (ޖަރީރް) ދެންނެވީމެވެ، "އާދޭހެވެ (ތިޔަކަން ކޮށްދޭހުށީމެވެ)".
ދެން އަޚްމާސް ޤަބީލާގެ އަސްދުއްވުމަށް ކުޅަދާނަ ހުނަރުވެރި ސަތޭކަ ފަންސާސް އަސްވާރުންނައިގެން އަހަރެން (އެމަސައްކަތައިގެން) ކުރިއަށް ދިޔައިމެވެ.

އޭރު އަހަންނަކީ އަހުގެމަތީގައި ހަމަޖެހި ސާބިތުކަމާއެކީ އިނދެވޭ މީހެއްނޫނެވެ، އެހެންވެ އެކަން އަހަރެން ނަބިއްޔާއަށް އެންގީމެވެ، އަދި އެކަލޭގެފާނު އަހަރެންގެ މޭމަތީގައި -އެޖެއްސެވިތަން ފާހަގަވެ އެނގޭވަރުވަންދެއް- އަތްޕުޅުން ޖެއްސެވިއެވެ. އަދި ހަދީސްފުޅުކުރެއްވިއެވެ،"ޔާﷲ! މީނާ ސާބިތުކުރައްވާނދޭވެ.އެހެންމީހުންނަށް (ތެދުމަގަށް) މަގުދައްކާދޭ އަދި ތެދުމަގު ލިބިގެންވާ މީހެއްކަމުގައި މީނާ ލައްވާނދޭވެ". އޭގެފަހުން އަހަރެން ދުވަހަކުވެސް އަހަކަށް ސަވާރުވެގެންއިންދާ ވެއްޓިފައެއްނުވެއެވެ.

ޛުލްޚުލަސާ އަކީ ޔަމަނުގައި ހުންނަ؛ ޚަތަމް އަދި ބަޖައިލާ ޤަބީލާއަށް ނިސްބަތްވާ ގެއެކެވެ، އަދި އެތަނުގެތެރޭގައި އަޅުކަންކުރެވޭ ބުދުތަކެއްވިއެވެ، އަދި އެތަނަށް އަލް ކައުބާ އޭ ކިޔާ ނަންދެވިފައިވިއެވެ. ޖަރީރް އެތަނަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި އެތަނުގައި ހުޅުޖަހާ އަންދާލާ އެތަން ބިމާހަމަކޮށް ރޫޅާލިއެވެ.

ޖަރީރް ޔަމަނަށް ވަޑައިގެންއިރު އެތަނުގައި ކުރިއަށް ވާންހުންނަ ކަންތައްތައް ބުނެދީ، ކަހީނުކަމުގެ ތީރު އުކައިގެން ހެޔޮފާލު ބުނެދީ އުޅުނު މީހަކު (ކަހީނަކު) އުޅުނެވެ. ކޮންމެވެސް މީހަކު އެމީހާއަށް ބުންޏެވެ:
"ﷲ ގެ ރަސޫލާ މިތަނުގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން އެބަ ހުންނެވިއެވެ. އަދި އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅުގައި ކަލޭ ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަލޭގެފާނު ކަލޭގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާނެއެވެ".

އެއްދުވަހަކު އެ (ކަހީނު) މީހާ އެއެއްޗެތި (ކަހީނުކަމުގެ ތީރުތައް) ބޭނުންކުރަމުންދަނިކޮށް ޖަރީރް އެތަނުގައި މަޑުކުރައްވާ އޭނާއަށް ދެންނެވިއެވެ:
"ތިޔައެއްޗެހިތައް (ތީރުތައް) ބިންދާލާށެވެ، އަދި ﷲ ފިޔަވާ ހައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށް ހެކިވާށެވެ (އެބަހީ ޝަހާދަތް ކިޔާ އިސްލާމްވާށެވެ)، އެހެންނޫނިއްޔާ އަހަރެން ކަލޭގެ ކަރު ބުރިކޮށްލާނަމެވެ."
ދެން (އެހެން ދެންނެވުމުން) އެމީހާ ތީރުތައް ބިންދާލާ، ﷲ ފިޔަވާ ޚައްޤުވެގެން އަޅުކަންވެވޭ އިލާހަކު ނުވާކަމަށްހެކިވިއެވެ (ޝަހާދަތްކިޔާ އިސްލާމްވިއެވެ)
ދެން ޖަރީރް މިކަމުގެ (ޛުލް ޚަލާސާ އަންދާ ހަލާކުކޮށްލެވުނުކަމުގެ) ހެޔޮ ހަބަރު ދެންނެވުމަށް ނަބިއްޔާގެ އަރިހަށް އަހްމާސް ޤަބީލާގެ އަބޫ އަރްތަތާ ނަމަކަށްކިޔުނު މީހަކު ފޮނުއްވިއެވެ. ދެން އެމީހާއަށް ނަބިއްޔާއާ ހަމައަށް ދެވުމުން އޭނާ ދެންނެވިއެވެ:
" އޭ ﷲގެ ރަސޫލާއެވެ! ކަލޭގެފާނު ޚައްޤައިގެން ފޮނުއްވެވި ފަރާތް ގަންދީ ބުނަމެވެ، އެތަން ދޫކޮށް އަހަރެން އައި އިރު އެތަންވަނީ ކުރަލާފައިވާ ޖަމަލެއްފަދައިންނެވެ."
ދެން ނަބިއްޔާ އަހްމާސް ޤަބީލާގެ އަސްތަކަށާއި އެގަބީލާގެ ފިރިހެނުންނަށް ފަސް ފަހަރަށް ހެޔޮދުއާކުރެއްވިއެވެ.

މިހަދީސްގައި މީހަކު އެ ކަހީނު ކަލޭގެ އަށް އިންޒާރު އެދެނީ ވަރަށް ބިރުވެރި ކަމަކާމެދުއެވެ. އެއީ މުހައްމަދުގެފާނު އެސަރަހައްދުގައި އުޅޭވާހަކައެވެ. ބިރުވެރިވަނީ ކީއްވެގެތޯއެވެ؟ އެއީ އޭނާގެ ކަރު އެކަލޭގެފާނު ބުރިކޮށްލާނެކަމުގެ ބިރު އޮތީމައެވެ. މިއީ މުހައްމަދުގެފާނާމެދު މީހުން ގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އޮތް މިންވަރެވެ. މީހުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފެއްދުމަށް އިނގިރޭސިބަހުން ކިޔާއުޅެނީ "ޓެރަރިޒަމް" އެވެ. އަދި އެފަދަ އަމަލުތައް ހިންގާ މީހުންނަށް "ޓެރަރިސްޓުން"ނެވެ. އެކަލޭގެފާނުގެ ގޮތް މިމީހާއަށް ރަނގަޅަށް އެނގެނީތާއެވެ. ބިރުގަތުން ހައްގެވެ.

ދެން ބަލާލަންޖެހޭ އަނެއްކަމަކީ ބަޔަކުމީހުން އެހެން ކައުބާއެއް ހަދައިގެން އުޅޭތީ އެތަން އަންދާލަން ފޮނުވުމެވެ. މިއީ ދީނަށް ގޮވާލުމުގެ މަގެކެވެ. މިބާވަތުގެ މިޝަނަރީ ހަރަކާތްތަކުގައި އޮންނަނީ ތިން އިޚްތިޔާރެވެ. އެއީ އިސްލާމްވުން،މުސްލިމުންނަށް ޖިޒީދީގެން އެމީހުންގެ ދަށުގައި (ޛިންމީންގެ ގޮތުގައި) އުޅެން އެއްބަސްވުން ނުވަތަ އިސްލާމްނުވުމެވެ. ފަހު އިޚްތިޔާރު (ފުރަތަމަ ދެގޮތްގަބޫލުނުކުރުމު)ގެ މާނައަކީ މަރެވެ. ޖިޒީ ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރުވެސް ދޭފަހަރާ ނުދޭފަހަރު އާދެއެވެ. މިހަދީސްގައި ޖަރީރް އެވަނީ ކަހީނު މީހާއަށް މި އިޚްތިޔާރު ނުދީފައެވެ. އޭނާއަށް އޮތީ އިސްލާމްވުން ނުވަތަ މަރުވުމެވެ.ކުރާނެ ކަމެއްނެތެޗެ މާތް ﷲ އޭނާއަށް ޞުލްހައިގެ ދީނުގެ މަގަށް ހިދާޔަތު ދެކެވުމަށް އިރާދަކުރެއްވީ ކަނޑީގެ މިޔަދަށުގައެވެ.

ޞުލްހައިގެ ދީނުގެ ނަމުން މަޝްހޫރުވެފައިވާ އިސްލާމްދީނުގެ ބާނީ އަދި ރަސޫލާ، ކޮމާންޑަރު މުހައްމަދުގެފާނުގެ އަމުރަށް އައިސް ދެ ޤަބީލާއެއްގެ މުގައްދަސް ތަނެއް އެހަލާކުކޮށްލީއެވެ. ރޯކޮށްލާ ބިމާހަމަކޮށްލީއެވެ. މިއީ ތޯލިބާނުން އަފްގާނިސްތާނުގެ ބާމިޔާންގައި ހުރި ބުއްދާ ގެ ބޮޑު ދެބުދު ހަލާކުކޮށްލުމަށް ހިތްވަރު ލިބިގަތް ހަދީސް އަކަށްވެދާނެއެވެ. މިއީ އިސްލާމްދީނުގައި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުނަށް އިޚްތިރާމް ނުކުރާކަމުގެ ލާމަސީލު މިސާލެކެވެ. އަނިޔާވެރިކަމާ ގަދަބާރުން ދީންފެތުރުމުގެވެސް މިސާލެކެވެ. މިއީ ސުންނީމުސްލިމުންގެ ގިނަ ޢިލްމުވެރިންގެ އަރިހުގައި ޞައްޙަ ހަދީސްފުޅެކެވެ. ﷲ އަކުބަރު!
އހ

11 comments:

Dhivehi Resistance said...

Most Maldivians do not even know that their forefathers were forced into Islam by slaughter and terror.
They are quite happy to keep repeating the lie that Maldivians converted to Islam peacefully.

Anonymous said...

dhivehi Raajey ge meehun Islam dheen Khiyaaru kuree kee noon. Emmehun biru ganna vaigen islam dhee ney kiyaa dheena nak vedhee. balaabala mihaaru e fenna bones thah. Eyee Islam nuvi meehun maraa fa alhaa fa huri mass graves ey.

Anonymous said...

lol yes but Maldivians know that the Portuguese tried to forcefully convert, through intimidation, rape and cold blooded slaughter, into CHRISTIANITY!
I'll bet your man Jesus would have been proud of that dho Dhivehi "Resistance"...

kindly translate that also bubblehead

Dhivehi Resistance said...

Maldivians are taught that the Portuguese tried to forcefully convert, through intimidation, rape and cold blooded slaughter. This is a lie invented by the mullahs. There is no record or evidence. Read Francois Pyrard..he says Maldivians actually liked the rule of Andhiri Andirin..who was actually a Maldivian .
And your famous Mohammed Thakurufaan worked for King Manoel (Sultan Hasan IX)...Read Salahuddeen (who was instrumental in inventing the lies) or preferably find out what Buraaru says.
Its time Maldivians learnt the truth about their own history.

Anonymous said...

dhengorutha handanee.eyothee gadhakamun dheenah vadhaafa.sul haige foakey kiyanveenu dhen.

Anonymous said...

the destruction of baamiyaan buddhas was as follows. some european ngos requested the local taliban commander in the area to grant permission to restore and do some renovation work on the statues because the war is taking its toll on it. the taliban top regime new about the existence of the buddhas and they did not order its destruction. however when these ngos asked the local commander he got emotional and ordered his men to demolish the statues with dynamite. his reason for this order for demolition was like this. he said: when my ppl are starving of hunger you europeans do not care about it. we humans are not important to you. to you what is important is some stone statues... so out of anger he did this. and in that situation everyone who has a heart would have done something like this. imagine the suffering of the ppl of the area. they had no shelter food or clothing medication etc etc. and these fat european ngos are comming to brush off dust of ancient buddhas in the midst of terrible warfare. so that was the consequence of their request. its not that the taliban had special bad blood for buddhas or buddhist or whatever.

Mohamed Nisham said...

So what the hell I should tell you morons?
You people with your utmost craziness will prefer to crucify in front of us rather being the kings of us. Such damn fool you bubbleheads are.
I will see you dead, cox' I am a so-called-terrorist who believed in terrorism religion with my intellect.

Mohamed Nisham said...

I can answer you in your level about the reason why it has happened. if Allah didn't do that, then he is not wise. and a man like you stupid fellow will show off getting nothing

Anonymous said...

mee alhe moyain tha? kaleymen kyve islam dheenaa jassalaaigen ulhenee, bala christian dheenaa yahoodhee dheenaa hindi dheenaa budhdha dheen ebaothey, kyve emyhun ge fothuga huri uni vahaka nudhakkanee? javab vs v faseyha, ei islam dheenakee haggu dheen veema. dhen kaleymen thiya haa varun islam dheenaa qur'an aa hadith ga massala hunna vahaka dhakkanee, dhen alhe eah vure molhu dheenakaa molhu fotheh gennan vee nu? kyh vaanee suratheh ufedhdhiyya, mee kaleymennah oi challenge eh. nikan dhakkabala islam dheen fiyavaa anhenunnah furihama haggu dhey dheeneh, kuda kudhin himaayai kuraa dheeneh, insaanaa himaayai kuraa dheeneh, mujuthamau ge amaan kamah iskan dhey dheeneh, nikan dhakkabala 1400 aharu vefai badhaleh nais oi dheenee fotheh. kaleymeh thibunaa anhenunge haggakee emyhun ziney koh, sex symbol eh hen gengulhun kamuga vaanama dhen bunaane echeh neh, kaleymen dhekey gothuga ei dhoo thahuzeebakee, anhenun ge haggakee, bala anhenun rape kuran hudhdha dhenee kon baeh, islam dheeneh nudhey, islam dheen vanee anhenun himaayai koffa, america ga yaa evves dheenakah noolhey meehun ulhey goi balaa, komme dhuvahaku kithah anhenun rape kurey, kyve evahaka nudhakkanee? kithah meehun maraalanee emyhunge amilla athun hadhaafai vaa gaanooneh thanfeez kuran. evaguthu kaaku human rights ey kiyaafa halheylavanee? emyhaa ge human rights ey e nigulhaigannanee bunanee? ekamaku islamee shariah gaaim kuran kuh veri vefai vaa meehakah maruge adhabu dheyn ulhunima heevaanee thoofaaneh ais gen ulheyhen. bala mee dhefui dhegoi meehun ge vahtharennun tha? kihaa hevvaa? democracy, freedom oo kiyaafa halheyllavaairu muslimun kameh koffiya heybo araiganegen ulheynee, bala ei kaleymen biruganna varun. islam dheen kuriaraa faanethee.
dhen bunan islam dheen fethurunee kandinneh nooon. islam dheen raajje ah fethurunee kandin dhoo? alhe dhen than than konnnan fashaa e kandi feneythoo! bala muslimun spain ah araa ethan halaaku kolli tha? emyhun ethan aaaraasthu kuri, library ufedhi, europe meehun ethanah kiyavan ai, islam dheenah vanumah kandin biru nudhakkaa, beynun meehaku vannan vee, beynun meehaku nuvannan vee. bala kaleymen visnanee ehfalhin dhoo. kaleymen naganee kaleymenna beynun vaa thankolhu, dhen huri bai thah dhookollanee. bala nikan dhakkabala muslimun fathaha kuri thanegga ga america meehun ehadhaa gothah dhaakhilee hama nujehun oi tha? nikan dhakkabala? muslimun ethanegga anhenunnaa kuda kudhinnaa gethakaa echehi sunnaa fathi kuritha? dhahkabala heki? muslimun vanee emyhunge ulhumun ehen meehunge hiy athulaigen fa, meehun islam dheenah vannanee hithun ruhumun. kaley men raajjeyge meehun muslim vee amaan kamaa eki nooney bunanya haguraama hingi kamuge heki dhakkan vee nu dhoo?

Anonymous said...

jaahilu

Anonymous said...

so what are you sad.